Prel Verksamhetsplan 2019

Vi bedriver organiserad topprepsklättring varje söndag året om.

Vi gör en verksamhetsplan med start i mars och slut i november.

Är det okej att klättra under vintern annonserar vi detta via facebook.

Inomhus har vi organiserad klättring på onsdagar för alla från kl 17.00-21.00 och på måndagar för gruppen 12-16 år MELLAN 17.00-19.00.

Ungdomsgruppen (12-16 år) kommer att få lite speciell uppmärksamhet under året.

Övrig tid disponerar alla som löst medlemsavgift och terminskort.

Aktiviteter 2019

5 januari Klubbresa med ungdomar till Klätterdomen 12-16 år

27 Februari Årsmöte, plats Kyrkvik Boulder

17 mars Bônn

24 mars Ävja. Ungdomsgruppen kör heldag.

31 mars kurs GRÖNT KORT

7 april Lilla Långevik

14 april Stale

21 april Bônn

27-28 april / sportklätterkurs och klubbklättring

5 maj Trellebystrand

12 maj Trellebystrand

19 maj Trellebystrand

26 maj Trellebystrand

30 maj-1juni kajakutflykt med ungdomar 12-16 år och klättring i STRÖMMARNA. Övernattning i tältlåta.

2 juni Brappersberget

9 juni Trellebystrand

16 juni Stale

22 juni Bônn

29-30 juni SOMMARLOVSAKTIVITET

12-14 juli SOMMARLOVSAKTIVITET

20-21 juli KLÄTTERMARATON

2-4 augusti SOMMARLOVSAKTIVETET

 

 

 

 

 

Föreningsstyrelse 2018

Valberedningens/styrelsens förslag

Ordförarande tillika sportchef: Fredrik Lundqvist 1 år

Kassör: Christoffer Odell 1 år

Sekreterare: Linnea Lundh 2 år (Omval)

Ledamot: Mathias Crogård 1 år

Ledamot: Robin Digneus 2 år (Omval)

Ledamot: Robert Olsson 1 år

Ersättare: Sara Herrman 1 år

Revisor:

Roger Josefsson 1 år (Omval)

Valberedning:

Styrelsen

Bultansvarig: Jens Larssen

Provdragning av bult: 

Christoffer Odell, Robert Olsson och Fredrik Lundqvist.

Klätterledare ute:

Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mikael Karlsson, Robert Olsson, Christoffer Odell (blivande), Urban Hansson (blivande), Mårten Boman (Blivande) och Jens Larssen.

Klätterledare inomhus: Martin Stenberg, Urban Hansson, Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mårten Boman, Robert Olsson och Christoffer Odell.

Ansvarig Klätterhall:

Mathias Crogård och Fredrik Lundqvist

Accesansvar: Fredrik Lundqvist

Bônn, Träleberg, Gullmarsstrand Beach, Stångehuvud och Lilla Långevik.

Ekonomisk redovisning

Medlems.   16830

Kyrkvik          2200

Bidrag.         41150

Aktivitet.         1684

Summ.          61864

Hyra.                7500

Utbildning.      13780

Utrustning.       4623

Klättervecka.   17363:80

Bult.                    5560

Boulderhall.       11401

Medlemsavgift      750

Bank.                      900

Resultat -13:80

image

Verksamhetsberättelse 2017

 

2017 har präglats av en expansiv utveckling och ett gott samarbete i klubben. Var och en hjälper till på det sätt de kan. Styrelsen har varit samlad för ett konstituerande möte och ett telefonmöte i februari. Ideer och förankring av aktiviteter etcetera sker i huvudsak vid våra klubbklättringar.

När det gäller bergsutveckling har Trellebystrand förädlats vidare, Gullmarsstrand Beach har färdigställts, Bônn har invigts och Träleberget har kompletterats med ett 50-tal leder och mestadels vid området kring Rampen och Amfiteatern. I Lilla Långevik står utvecklingen still med de leder som finns vid Morgonsol och Badplatsen.

Aktiviteten har varit mycket hög med klubbklättringar varje söndag och nu också onsdagar. Det innebär drygt ett trettiotal klubbklättringar ute och därtill skall läggas inomhus onsdagar (från september) och söndagar när det varit blött eller kallt. Medlemsutvecklingen är god och vi var 75 betalande medlemmar vid årsskiftet. Medlemstillströmningen har fortsatt efter nyaår.

4st klätterledare har examinerats under vår och sommar och fyra dagars utbildning. 2018 sker en fortsättning av utveckling av vår ledarkompetens.

Klätterveckan i sommar med 200 prova på klättrare var en riktig succé! Med Kyrkvik Boulder och stadsnära klättring har vi fortsatt att utveckla klättring till en folksport i Lysekil.

Höjdpunkt i föreningen under året är väl ändå besök vid Trellebystrand av bl.a Steve McClure, en av världens bästa klättrare, och några gentlemän till från GB som var här för att klättra i Göteborg och Bohuslän

Ytterligare en höjdpunkt var besök av två pionjärer inom svensk klättring, Eva och Kentha. De gästade oss under några dagar i maj när vi återinvigde en gammal klippa från 1986 där de var två av fyra Fa. Ett mycket trivsamt och intressant möte.

Under året har Lysekils Kommun, Sotenäs Kommun, Thordensstiftelsen och Svenska Klätterförbundet/Riksidrottsförbundet stöttat utvecklingen genom bidrag till sommarlovsaktivitet, bultning, klätterhall och ledarutbildning. Vi är dem ett stort tack skyldiga.

Flera medlemmar har lagt ner ett stort arbete och styrelsen vill rikta ett stort tack även till dessa.

 

Fredrik Lundqvist/Styrelsen

 

Protokoll 26 mars 2017

Protokoll fört vid årsmöte för Lysekils Klätterklubb 26 mars.

 1. Möte beslutade att fastställa röstlängd vid en begäran om votering.
 2. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Fredrik Lundqvist och Linnea Lundh.
 3. Till justerare, protokolljusterare och rösträknare valdes Christoffer Odell.
 4. Ordförande redogjorde för när info om årsmötet annonserats och årsmötet godkände utlysning.
 5. Föredragningslista godkändes i föreliggande skick.
 6. Styrelsen redogjorde för verksamhet genom dokument verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Årsmötet beslutade att godkänna redogörelse och lägga dessa till handlingarna.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret framfördes och årsmötet beslutade godkänna densamma och lägga dokumenten till handlingarna.
 8. Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 9. Beslutades att fastställa medlemsavgifter för vuxna till 230kr per år och 180kr för barn/ungdomar -16 år.
 10. Årsmötet fastställde verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner behandlades inte då några sådana frågor inte var aktuella.
 12. Årsmötet beslutade följande val till styrelse och förtroendeuppdrag:                       Ordförande Fredrik Lundqvist, Sekreterare Linnea Lundh, Kassör Christoffer Odell, Ledamot Mathias Crogård, Ledamot Robbin Digneus, Ersättare Sara Herrmann, Ersättare Robert Olsson, Revisor Roger Josefsson, Valberedning utsågs styrelsen samt till Ombud att representera föreningen utsågs styrelsen.
 13. Under övriga frågor beslutade årsmötet att fastslå och godkänna följande dokument: a) Kommunikation och säkerhet vid klippa (dokument från sportchef)  b) föreningens ansvariga ledare vid klippa (personer som går utbildning till Klätterledare 6-7 maj eller har tillräcklig kompetens genom erfarenhet) samt c) Regler inomhus.
 14. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 

Lysekil 3 april

 

Fredrik Lundqivst

Ordförande

 

 

Linnea Lundh

Sekreterare

 

 

Christoffer Odell

Justerare

 

 

 

 

 

Regler klätterhall – Gamla idrottshallen

För att minimera olyckor och skapa ordning vid klättring vill vi att du läser igenom följande punkter som vi önskar att du respekterar!

 

1. 2 personer klättrar max vid samma tillfälle för att undvika att någon faller på någon annan

2. När man inte klättrar går man av fallmatta

3. Vi klättrar med klätterskor

4. Vi går inte på fallmatta med vanliga skor

5. Vi använder flytande magnesium för att inte smutsa ned lokalen

6. Om något grepp är löst vill vi att du meddelar detta till climblysekil@gmail.com om du inte själv kan dra åt bulten med nyckel som finns i lokalen

7. Lämna lokalen så att andra känner sig välkomna efter dig. Det finns en sop nyttja vid behov och ta med dig skräp.

Lysekils Klätterklubb

image

 

 

Budget 2017

Föreningen drivs med små medel och ideellt arbete som utgångspunkt. Pengar in i föreningen går till utveckling av enklare sportklättring och till barn- och ungdom samt utbildningsinsatser som tjänar barn- och ungdomsverksamhet.

All annan verksamhet skall vara till självkostnadsprincip och eller finansieras genom stöd i form av bidrag vilka man behöver söka från sponsorer, stiftelser, Svenska Klätterförbundet…

Inkomster

Medlemsavgifter                                20.000

Bidrag/sponsorer                               20.000

Prova på verksamhet                        10.000

Försäljning av t-shirt                          2.000

Inomhuskort                                          10.000

Summa                                                    62.000kr

 

Utgifter

Bank                                                           1500

Medlemsavgifter SKF                      18.000

Hyra Idrottshall                                10.000

Utbildning Klätterledare               10.000

Underhåll/Utveckling klippa      10.000

Utbildning Grönt kort                    10.000

Summa                                                   59500kr

 

Budgeterad vinst                                  2500kr

image

Föredragningslista på årsmöte 26 mars 2017 kl 10.00 vid G Idrottshallen

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) val av fem ledamöter (sträva mot att halva antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år); c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett år; d) val av revisor(er) och ersättare för en tid av ett år; e) val av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Övriga frågor: a) Kommunikation och säkerhet vid klippa (dokument från sportchef)  b) Faststlå föreningens ansvariga ledare vid klippa (personer som går utbildning till Klätterledare 6-7 maj). C) Utse materialförvaltare. D) utse ansvariga för inomhusklättring. E) Regler inomhus.
 14. Mötets avslutande.

 

image

Revisorernas berättelse för 2016

 

Revisionsberättelse 2016

Vi har gått igenom verifikationer och kontrollerat mot kontoutdrag samt att resultat och balansräkning upprättats i enlighet med bokföring.

Som utsedda revisorer menar vi att resultat-och balansräkning speglar föreningens verksamhet och att bokföringen är sin ordning.

Vi föreslår årsmötet att bevilja styrelsen för 2016 års verksamhet ansvarsfrihet.

Lysekil 20160317

Roger Josefsson. Christoffer Odell

image

 

Förslag till styrelse för 2017

Förslag till styrelse för beslut vid ÅRSMÖTE den 26 mars.

Ordförarande: Fredrik Lundqvist 1 år

Kassör: Christoffer Odell 2 år

Sekreterare: Linnea Lundh 1 år

Ledamot: Mathias Crogård 2 år

Ledamot: Robin Digneus 1 år

Ersättare: Robert Olsson 1 år

Ersättare: Sara Herrman 1 år

Revisor

Roger Josefsson 1 år

Bultansvarig: Jens Larssen

Klätterledare: Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mikael Karlsson, Robert Olsson.

Ansvarig Klätterhall: Mathias Crogård (övergripande) och Marco Laasonen (Ledbygge och utveckling)

Accesansvar: Fredrik Lundqvist

Verksamhetsberättelse 2016

Klubben har genomfört ett tjugotal klubbklättringar under 2016. De har varit ett bra deltagande, ca 15 personer per tillfälle.

Vi har klättrat vid Trellebystrand, Träleberg, Lilla Långevik, Bôn och vid Gullmarsstrand.

Tre utflykter till Brappersberget, Stale och Galgeberget har genomförts.

I juni genomförde vi ett ungdomsläger på Trellebystrands Camping.

Under hösten genomförde vi en introduktion till sportklättring i Lilla Långevik.

Under hösten och vintern har ett gäng medlemmar lagt ned mycket tid på att bygga en klätterhall i Gamla Idrottshallen. Den kommer att utvecklas ytterligare under 2017.

Extern verksamhet har bedrivits i form av prova på samt ett integrationsprojekt, inne såväl som ute.

Under året har vi påbörjat återuppbyggnad av Lilla Långevik. Vi räknar med att bli färdiga innan midsommar.

Klippan vid Bônn har fått några toppankare och en bultad led under vintern. Klippan kommer vi att ”återinviga” den 20 maj.

Under hösten medverkade klubben till ny klippan vid Gullmarsstrand.

Vi blev 60 medlemmar när vi summerar året och det är en bit kvar till målet 100.

Vid klubbklättringar har vi ”styrelsemöte”. Alla kan där lyfta frågor och önskemål. Vi har där behandlat klätterhall och utbildning samt diskuterat kommande verksamhetsplan.

Vi tackar Lysekils Kommun och övriga sponsorer för stöd att bygga upp vår verksamhet samt nöjet att vi kunnat hjälpa till med aktivitet för såväl nyanlända som intresserade invånare i kommunen.

Fredrik Lundqvist

Sportchef

Lysekils Klätterklubb