Riksinventering av berguv – en angelägenhet för klättrare.

Fantastiskt roligt med den respons vi fått från fågelvänner, myndigheter… bl a för vårt initiativ att delta i en riksinventering av berguv. Vårt engagemang för både berguv och klättring börjar ge resultat.

Riksinventering av Berguv har ägt rum sedan mitten av 40-talet och återupprepats ungefär var tionde år. Anledningen till inventeringarna är att arten är hotad.

Vår filosofi är att engagera oss i te x berguv. Ju mer vi vet och kan om berguv så minimerar vi risken att störa samtidigt maximerar vi möjligheten att klättra med hänsyn till känsligt djurliv.

Lysekils Klätterklubb kommer nu att involvera medlemmar att följa med och inventera genom att lyssna efter berguv enligt rutiner och specifikationer som följer av riksinventeringen.

Ungdomsgruppen kommer att delta för att lära sig mer om hänsynstagande och allemansrätt. Det är öppet för fler medlemmar att medverka.

Visa ditt intresse genom att e-posta till climblysekil@gmail.com.

Fredrik Lundqvistd905dc9a-a3af-47e1-a1fe-a9f87ae6546c

Foto:

Våra initiativ:

Förslag om flexibelt klätterstopp utifrån fördjupat samarbete mellan klättrare och ornitologer.

Samarbete inleds med berguvsexpert.

Förslag att tidigarelägga frivilligt klätterstopp från 1 mars till 1 januari för att underlätta häckning.

Lysekils Klätterklubb lägger en bädd av myrstack för att underlätta häckning.

Möte och rekognisering av lämplig plats för berguvslåda med markägare och berguvsexpert.

Bygge och upphängning av berguvslåda.

2019 Deltagande i riksinventering av berguv.

 

Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen utvecklas väl med kontinuerlig aktivitet inomhus på onsdagar och utomhus på söndagar.

Dialogen vid våra klubbklättringar är klubbens livsnerv. Det är denna väg klubben drivs framåt med styrelsens vakande öga.

Medlemsantalet har stabiliserats under året med den förändringen att fler lokala medlemmar har tillkommit. 2018 blev vi 73 medlemmar.

Vi har under året klättrat vid Lilla Långevik, Trellebystrand, Träleberget, Bônn, Brappersberget, Rågårdsdal och vid Stale. Vid de flesta klipporna har vi varit ett flertal gånger.

Under sommaren bedrev vi sommarlovsaktiviteter i både Lysekil och Sotenäs Kommun och dessa var välbesökta. I juli arrangerade vi Klättermaraton för första gången. Ett trettiotal deltagare fick pröva på konceptet och det blev en riktigt lyckad  dag.

Inomhus har vi haft klättring fram till maj månad och återupptog klättringen i mitten av september. Enskilt är lokalen öppen för de som har terminskort när som vilket är nytt för i år.

Bergsutveckling har ägt rum vid bl a Trellebystrand, Bônn och Träleberget.

Accessarbetet har under hösten intensifierats med bl a överenskommelser med markägare om organiserad klättring. Ny parkering vid Stale och Träleberg underlättar vår verksamhet.

Därutöver har vi fördjupat samarbete med Lasse Persson (berguvsexpert) och byggt en berguvslåda som under hösten sattes på plats.

Bidrag (motion om säkerhetsarbete och ansökan om accessbidrag) för vidare accessarbete och säkerhetsarbete avslogs av Skf och har av denna anledning inte kunnat drivas framåt.

Markägare vid Trellebystrand, Träleberg, Bônn, Stale och Brappersberget uppvaktades med lite chocklad inför Jul.

För styrelsen

Lysekil 20190103

Fredrik Lundqvist

Ekonomisk redovisning 2018

Resultatredovisning

Intäkter

Bidrag/sponsring 24815kr

Medlemsavgifter och terminskort 22660kr

Aktivitetsstöd 2376,83

SUMMA 49851,83

Kostnader

Material/utrustning -3050kr

Medlemsavgifter -11400kr

Kyrkvik Boulder -21762kr

Idrottslön -6000kr

Bankkostnader -1003,50

Övrigt -1450kr

SUMMA -44665,50

RESULTAT 5186,33

Balansräkning

Tillgångar 8476,53

Summa tillgångar  8476,53

Eget Kapital 3290,20

Årets resultat 5186,33

Summa skulder 8476,53

Sportchef                                             Kassör

 

Fredrik Lundqvist                              Christoffer Odell