Kommunikation och säkerhet vid klippa.

 

 

Utgångspunkten för detta dokument är att minimera risker så att de är acceptabla för att bedrivas i organiserad form. I samma anda har tidigare en säkerhetsplan skapats och en bultpolicy tagit form tillsammans med en introduktion till sportklättring.

Kommunikation när vi klättrar är givetvis viktigt ur säkerhetssynpunkt och de kommandon vi använder skall både nå fram och kunna förstås på ett korrekt sätt.

Kommunikation på avstånd är en försvårande omständighet i jämförelse med när vi talar ansikte mot ansikte och en ökad risk för missförstånd som följd.

För att minimera denna risk krävs tydliga kommandon vilka klargör våra förväntningar på varandra när vi klättrar och att den risk klättring innebär är acceptabel.

Vid klubbklättring med många klättrandes samtidigt, eller vid långa leder, kan förutsättningarna för en bra kommunikation försämras ytterligare.

Av ovanstående skäl är det därför viktigt att ljudnivån uppmärksammas och att det inte leks eller rör sig människor under eller i omedelbar närhet till de som klättrar/säkrar.

I de fall där vi behöver förfina kommandon ytterligare gör vi det genom att också lägga till namn före kommando för att tränga igenom annat ”prat”, oväsen från omgivning eller långt avstånd.

Det ligger i var och ens intresse (och för varandra) att vi hjälps åt att uppmärksamma varandras förbiseende, felaktigheter… I grunden klättrar vi givetvis på egen risk men det är ett gemensamt ansvar att riskerna förblir acceptabla.

Av ovanstående följer att kamratkontroll är en naturlig del i att skapa en acceptabel risk och att vi rekommenderar hjälm vid klippan (obligatoriskt för barn -16 år). Därutöver rekommenderar vi enbart ”hjälplåsande bromsar” typ Gri-gri (Petzl), Jul 2 (Edelrid) …

Klättring startar efter kamratkontroll när säkrare är redo med att säga ”SÄKRING KLAR”. När klättraren börjar görs det med att säga ”JAG KLÄTTRAR”.

Under klättring förekommer ”TA HEM” (klättrare vill ha stramare rep) och säkrare bekräftar med ”TA HEM”. Klättrare kan också säga ”SLACKA” med innebörd mindre spänt rep och säkrare bekräftar genom att upprepa kommandot.

Under klättring kan klättrare (och rep) få stenar i rullning. Klättrare kan också tappa något föremål. Kommando för att varna personer nedanför är då ”STEN”.

Vid klippa eller på väg till klippa bör man uppmärksamma om det finns nyligen nedfallna stenar. Det kan betyda på rörelser och risk för mer sten efter frostsprängning eller regn.

När klättrare når ankare ger hen kommando TA HEM”. Säkrare upprepar kommando och tar då hem repet så att det spänns ordentligt. Vill klättrare inte klättra högre eller behöver sätta sig i selen görs det med kommando ”TA”. Säkrare tar hem repet ordentligt och säger därefter ”JAG HAR DIG”.

För att trygga nedfirningen så söker man ögonkontakt och klättrare bestämmer när det är dags för nedfirning genom kommando ”fira” Säkrare svarar genom att upprepa kommandot ”firar”.

När klättringen är färdig och rep skall dras ner låter man först människor passera och därefter varnas det genom kommando ”REP”.

image
Foto hämtat från 8a och säkerhetsarbete i Norgr
Annonser