Ansökan om medlemskap i klätterförbundet bifallen idag.

Stockholm  2016-01-26

Lysekils Klätterklubb

 

­­

 

Härmed meddelas att Svenska Klätterförbundet bifallit er ansökan om medlemskap i förbundet.

 

Genom medlemskap i SF blir föreningen också ansluten till Riksidrottförbundet. Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i det SDF och DF inom vars gränser föreningen har sin hemort.

                                         

Region-tillhörighet:      Ej SDF

DF-tillhörighet:            Västsvenska Idrottsförbundet

Ert föreningsnummer är :             51845                

image        

 

 

Annonser

Medlemskap 2016

Vi har idag skickat in ansökan om medlemskap i Svenska Klätterförbundet (SKF). Det är dags att bli medlem i Lysekils Klätterklubb.

Vi håller nere våra medlemsavgifter genom låga kostnader, sponsorer …

Medlemskap 180kr / person / Barn och ungdom 1-15 år 130kr

Vi söker nu medlemskap i SKF.

Betala din medlemsavgift till

BG 5080-4228

eller swish 123 150 81 91.

Skicka ett mail (climblysekil@gmail.com) med namn och personnummer.

De som bara vill stödja oss skickar valfri summa men meddela oss gärna namn.

Verksamhetsidé, bergsutveckling… 201510

OM LYSEKILS KLÄTTERKLUBBS BILDANDE (bilaga 1)

Lysekils Klätterklubb bildas mot bakgrund av att den gamla styrelsen i Bohusläns Klätterklubb inte lyckades övertyga sina medlemmar om det positiva med att införliva sportklätterutveckling i Bohuslän.

Allas rätt till klättring

Lysekils Klätterklubb utgår ifrån grundfundament i Svenska Klätterförbundets idéprogram.

”Vi främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i Sverige.” (Idéprogram)

Lysekils Klätterklubb knyter också sin verksamhet till grundvärden i bl. a Tyrolerdeklaration.

”Olika sport- och säkerhetsfilosofier motsvarar utövarnas olika enskilda behov. Bergssporternas rika mångfald ger njutning och självförverkligande för ett stort antal människor – ett faktum som vi välkomnar.” (Tyrolerdeklaration)

”Både anhängare av sportklättringssättet och anhängare av äventyrsfilosofin har rätt att klättra i enlighet med sina önskemål och förmågor. Det bör vara vårt mål att bevara klätterstilarnas pluralism, och skapa särskilda områden för dem.” (Tyrolerdeklaration)

 

Inspirerande dokument och stöd för klubbens tankar:

Svenska Klätterförbundets Idéprogram (2010).

Svenska Klätterförbundets riktlinjer och rekommendationer för barn och ungdomsklättring (2006).

Tyrolerdeklaration (2002).

Pluralism i bergsutveckling

Lysekils Klätterklubb följer Svenska Klätterförbundet nationella bultpolicy och Bohusläns Klätterklubbs (BKK) gamla styrelses förslag till tillägg. Vi använder oss också av anvisningar om hur bultning skall göras för att säkerställa god säkerhet från Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy (GKK).

Vi lägger med andra ord ett likadant tillägg som BKKs tidigare förslag och hämtar även bidrag från GKKs bultpolicy enligt nedan:

 1. Tillåta att bultar placeras på leder som är kortare än 10m samt även ändra förbudet i bultpolicyn mot att bulta toppankare där det kan säkras traditionellt till en rekommendation. 
 2. Klassificering av berg för att ytterligare undanröja eventuella intressekonflikter och var bultpolicyn äger aktualitet.
 3. Bultfria berg
 4. Berg där bultpolicyn gäller
 5. Berg som inte omfattas av bultpolicyn
 6. Bultning skall ske så att det förhindrar markfall och fall i hyllor samt att där mixad led är naturligt kan den bultas i ett sportklätterområde.

Stöd och inspiration till tillägg:

”En väg framåt för bergsutveckling i Bohuslän”. BKKs förslag och diskussionsunderlag till höstmöte 2014.

Göteborgs Klätterklubs Bultpolicy (2007).

Svenska Klätterförbundets nationella bultpolicy (2009) med förtydligande (2014).

 

Lysekils Klätterklubb har nu tagit kontakt med Svenska Klätterförbundet samt begärt ett möte med Bohusläns Klätterklubb för att diskutera de båda klubbarnas samexistens och klättringens framtid i Lysekil/Bohuslän.

Vi kommer att föreslå BKK att Lysekils Klätterklubb tar hand om området närmast Lysekil (med bl a Trellebystrand, Träleberg och Stångehuvud) och hjälper gärna till vid andra klippor exempelvis Granitgrottan.

Fredrik Lundqvist / Lysekils Klätterklubb

Stadgar 201510

Stadgar för LYSEKILS KLÄTTERKLUBB

2015

 

Innehåll

1 kap Allmänna bestämmelser. 5

1 §  Ändamål 5

2 §  Föreningens namn m.m. 5

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 5

4 §  Beslutande organ.. 5

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår. 6

6 §  Firmateckning. 6

7 §  Stadgeändring. 6

8 §  Tvist/skiljeklausul 6

9 § Upplösning av föreningen.. 6

2 kap Föreningens medlemmar. 6

1 §  Medlemskap.. 6

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter. 7

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet. 7

4 §  Utträde.. 7

5 §  Uteslutning m.m. 7

6 § Överklagande.. 8

7 § Medlemskapets upphörande.. 8

3 kap  Årsmöte.. 8

1 §  Tidpunkt och kallelse.. 5

3 §  Sammansättning och beslutförhet. 8

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 8

5 §  Ärenden vid årsmötet. 8

6 §  Valbarhet. 9

7 §  Extra årsmöte.. 9

8 §  Beslut och omröstning. 10

9 §  Ikraftträdande.. 10

4 kap  Valberedning. 10

1 §  Sammansättning. 10

2 §  Åligganden.. 10

5 kap  Revision.. 10

1 §  Revisorer och revision.. 10

6 kap  Styrelsen.. 11

1 §  Sammansättning. 11

2 §  Styrelsens åligganden.. 11

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning. 11

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten.. 12

7 kap  Övriga föreningsorgan.. 12

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan.. 12

2 §  Instruktioner. 12

3 §  Budget och verksamhetsplan.. 12

4 §  Återrapportering. 12

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:

 

Uppmärksamma och utveckla enklare och säkrare klättring för att återvinna leken och det lustfyllda att nå toppen.
Vi vill lyfta fram topprepsklättring och enkelhet till gagn för mycket klättring och på bekostnad av allvar och förberedelser.
Föreningen ska bedriva följande idrotter: vandring, via corda, via ferrata, bouldering och sportklättring. Om möjligt även inomhusklättring.

 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Lysekils Klätterklubb.

Föreningens organisationsnummer är 802499-2755.

Föreningen har sin hemort/säte i Lysekils kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlemskap i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Klätterförbundet och är därigenom även till Riksidrottsförbund (RF).

 

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det västsvenskaidrottsförbundet (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6§ Firmateckning

Styrelsen beslutar inom sig firmateckningsrätten.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8§ Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Föreningens tillgångar, vid en upplösning, skall tillfalla Lysekils Kommun för att delas ut till nystartade idrottsföreningar eller verksamheter.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

2 kap Föreningens medlemmar

1§ Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

2 § Medlemsskyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

4§ Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5§ Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

1§ Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet lämna ett skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) val av fem ledamöter (sträva mot att halva antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år); c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett år; d) val av revisor(er) och ersättare för en tid av ett år; e) val av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 14. Mötets avslutande.

6§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller ersättare i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget tillföredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § I kraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av en ordförande och en ledamot. Vid val till valberedning skall eftersträvas att både kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Föreningen skall ha en revisor och en ersättare.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 5 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse kassör, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av ersättare. Om ledamot avgår i förtid ersätter ersättare ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3§ Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen har en sportchef som tillsammans med medlemmar skapar verksamhet och bildar formella grupper vid behov.

Styrelsen och sportchef får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2§ Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sportchefen har förutom vad som framgår

3 § Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samtövriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

 

 

 

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap     Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott – världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll bildande av Klubb 20151005

 

Protokoll vid bildande av Lysekils Klätterklubb                                                  20151005

Närvarande:

Fredrik Lundqvist, Wictoria Insulan och Bettina Salesjö.

 1. Till mötesordförande valdes Fredrik Lundqvist
 2. Till sekreterare valdes Wictoria Insulan
 3. Till justerare valdes Bettina Salesjö
 4. På dagordningen fanns frågan om bildande av Lysekils Klätterklubb enligt bilaga 1.
 • Beslutades att bilda Lysekils Klätterklubb
 • Beslutades att anta rekommenderade stadgar av riksidrottsförbund med justeringar enligt bilaga 2.
 1. Till styrelse fram till årsmöte i mars 2016 valdes:

Ordförande Fredrik Lundqvist tillika tf sportchef fram till årsmöte i mars 2016

Kassör Wictoria Insulan

Sekreterare Bettina Salesjö

Till ordinarie ledamöter valdes:

Robin Andersson, Mattias Crogård och Roger Josefsson

Till ersättare valdes:

Pernilla Salomonsson och Jens Larssen

 1. Teckna firma gör kassör och sportchef var för sig.
 2. Till revisor valdes Christoffer Odell
 3. Till valberedning valdes Fredrik Lundqvist, Roger Josefsson, Mattias Crogård
 4. Beslutades att fastställa medlemsavgift till 180kr
 5. Budget 2016

Inkomster

Medlemsavgifter 9.000kr

Sponsorer 10.000kr

Bidrag 10.000kr

SUMMA                                                      29.000KR

Utgifter

Topo                     3.600kr

Bergsutveckling 5.000kr

Utbildning 10.000kr

Utrustning 9.000kr

Bankkostnader 1.400kr

SUMMA                                                      29.000KR

RESULTAT                                                           OKR

 1. På övrigt beslutades att ge sportchef i uppgift att lägga fram en verksamhetsplan och i övrigt tillse att alla handlingar görs i ordning och lämnas till styrelsen för beslut på årsmöte i mars.

 

Wictoria Insulan                                                       Bettina Salesjö                            Fredrik Lundqvist

Sekreterare                                                               Justerare                                       Ordförande

 

Medlemskap 2016

Det är dags att bli medlem i Lysekils Klätterklubb.

Vi håller nere våra medlemsavgifter genom låga kostnader, sponsorer …

Medlemskap 180kr / person

Vi söker nu medlemskap i SKF.

Betala din medlemsavgift till

BG 5080-4228

eller swish 123 150 81 91.

Skicka ett mail (climblysekil@gmail.com) med namn och personnummer.

De som bara vill stödja oss skickar valfri summa men meddela oss gärna namn.

image